مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كاربرد EXCEL در حسابداري شناسه دوره آموزشی: 1624
تعداد ساعات: 40 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۱/۲۵
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-دارا بودن گواهينامه آشنايي با نرم‌افزار Excel در حد سرفصلهاي برنامه درسي 1604 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني 2- اشتغال به كار رسمي، آزمايشي و قراردادي در دانشگاه آزاداسلامي (غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و ارگانها) تحت عناوين: معاونان اداري و مالي، مديران اداري و مالي، رئيس اداره يا قسمت مالي، حسابرس مسؤول، كارشناس تامين منابع مالي، كارشناس امور مالي، حسابدار مسؤول، كاردان امور مالي، حسابدار، حسابرس، كارشناس و كاردان طرح و برنامه و بودجه.
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1624.doc