مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي و مقدمات نرم افزارMicrosoft Access شناسه دوره آموزشی: 1610
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۵/۳۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۷/۰۴
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-اشتغال بكاررسمي يا آزمايشي در دانشگاه آزاداسلامي 2-دارا بودن حداقل مدرك فوق ديپلم 3-آشنايي با نرم افزارويندوز98 مطابق سرفصل‎هاي قيد شده در برنامه درسي 1603 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني .
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1610.doc