مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آئين كارگزاري در اسلام شناسه دوره آموزشی: 1116
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۴/۰۴
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه پرسنل رسمي- ساعتي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1116.doc