مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح شناسه دوره آموزشی: 1132
تعداد ساعات: 36 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۴/۲۳
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: فاقد سرفصل