مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 98 شناسه دوره آموزشی: 1601
تعداد ساعات: 32 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 35
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۲/۳۰
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: اشتغال به كار در دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي يا كارمند رسمي – آزمايشي دانشگاه .
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1601.doc