مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: مباني تكريم ارباب رجوع شناسه دوره آموزشی: 1144
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۷/۰۱/۱۴
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۷/۰۱/۲۹
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1. عضويت رسمي _ قطعي يا رسمي _ آزمايشي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1144.doc