مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: كارگاه ارزشيابي،اندازه گيري و آزمون پيشرفت تحصيلي شناسه دوره آموزشی: 3206
تعداد ساعات: 24 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 30
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۲/۳۱
مخاطبان دوره: هیات علمی جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: 1-عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 2-استخدام تمام وقت آزمايشي يا قطعي در دانشگاه آزاد اسلامي «غيربازنشسته و غيرمامور از ساير ادارات و موسسات»
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 3206.doc