مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: روشهاي برقراري ارتباط موفق شناسه دوره آموزشی: 1110
تعداد ساعات: 16 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس:
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۳/۱۷
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي يا آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1110.doc