مشاهد دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي اطفـاء حريـق شناسه دوره آموزشی: 1143
تعداد ساعات: 8 نوع درس:
مجوز دوره: تاریخ مجوز: ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
گستره جغرافيايي: واحد ظرفيت كلاس: 40
مدير دوره : مدرسين دوره:
تاريخ شروع دوره: ۱۳۸۶/۰۸/۲۶ تاريخ پايان دوره: ۱۳۸۶/۰۹/۰۷
مخاطبان دوره: کارمندان جنسيت مخاطبان: مختلط
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي و غير رسمي مشغول به كار در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات:
مشاهد سرفصل: 1143.doc