مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آشنايي مقدماتي با حسابرسي كامپيوتري شناسه دوره آموزشی: 1063
تعداد ساعات: 24     نوع درس: تخصصی
شرايط شركت كنندگان: دوره ويژه اعضاء محترم هيئت علمي رسمي و قرارداي و بورسيه گروه حسابداري مي باشد .
توضیحات: