مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي اصول و مباني كارآفريني شناسه دوره آموزشی: 1155
تعداد ساعات: 16     نوع درس: عمومی
شرايط شركت كنندگان: شاغلين قسمت‌هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان: -روسا و معاونان دانشگاه -اعضاي هيات علمي تمام وقت يا نيمه وقت رسمي – قطعي و رسمي – آزمايشي -كاركنان رسمي – قطعي و رسمي – آزمايشي
توضیحات: