مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: الگوهاي بهسازي منابع انساني شناسه دوره آموزشی: 1154
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان:
توضیحات: