مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي كارشناسان دفاتر حقوقي شناسه دوره آموزشی: 1151
تعداد ساعات: 32     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: اشتغال به كار به صورت تمام وقت رسمي و رسمي آزمايشي در سازمان مركزي و واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان كارشناس دفتر حقوقي
توضیحات: