مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: دوره آموزشي مديريت خلاق شناسه دوره آموزشی: 1149
تعداد ساعات: 24     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: -كليه روسا، معاونين، مديران و كارشناسان قسمت هاي مختلف واحدهاي دانشگاهي - داشتن حداقل مدرك كارشناسي
توضیحات: