مشاهده دوره آموزشی
نام دوره آموزشی: آموزش كمكهاي اوليه و فوريتهاي پزشكي در سوانح شناسه دوره آموزشی: 1132
تعداد ساعات: 36     نوع درس:
شرايط شركت كنندگان: كليه كاركنان رسمي و قراردادي در دانشگاه آزاد اسلامي
توضیحات: