وب سایت اصلی دانشگاه | سامانه رسا | تلفن های داخلی | تلفن های داخلی

کارکنان دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

  علي شريعتمدار طهراني :نام-نام خانوادگی
مسئول دفتر دانش و توانمندي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار :مسئوليت فرد در دفتر
ashariatmadar@yahoo.com :رایانامه
05144650117 :تلفن